Register - WRU Game Locker
WRU Game Locker

WRU Game Locker

Application for registration as an Agent / Cais i gofrestru fel Asiant

This application form sets out the details which are required to be supplied by individuals seeking to apply to be Registered Agents with one of the Irish Rugby Football Union (“the IRFU”), the Rugby Football Union (“the RFU”), the Welsh Rugby Union (“the WRU”) together referred to hereafter as the “Home Unions”.

It also specifies the undertakings and declarations which any potential applicant must offer to the Home Unions in order for their registration as an Agent to be considered.

Should the applicant’s application to be a Registered Agent be accepted by the Home Unions, this document will record and constitute the terms of a binding agreement between the Agent and the Home Union to which the Agent is registered setting out the basis upon which registration of the Agent is conferred by the Home Unions. Any reference to Pound Sterling in this application will be equivalent to the Euro at the ECB exchange rate at the time of application.

Should you wish to apply to be a Registered Agent, the following information will be required:

  • Registration Form online completion (available below)
  • Confirmation of Completed Examination online - You can complete your exam when you have been approved by the Union and received receipt of the Payment of Agents Registration Fee - This is a non-refundable £500 application fee and is payable by BACS with the reference AGENTAPP
  • Copy of the World Rugby Certificates of completion of Keep Rugby Clean and Keep Rugby Onside courses available here in the Protect the Game section, and Concussion Management for the General Public in the Player Welfare section

Mae’r ffurflen gais hon yn datgan y manylion sydd eu hangen i ymgeiswyr sydd eisiau bod yn Asiantau Cofrestredig gydag Undebau Rygbi Iwerddon, Yr Alban, Lloegr a Chymru, eu darparu er mwyn cael eu hystyried. (O hyn ymlaen cyfeirir at y pedair Undeb fel y ‘Gwledydd Cartref’).

Mae hefyd yn manylu y gweithredoedd a’r datganiadau angenrheidiol sydd eu hangen er mwyn i unrhyw unigolyn gael eu hystyried i fod yn Asiant.

Os yw cais unrhyw unigolyn yn llwyddiannus, bydd y ddogfen honno yn cael ei hystyried fel cytundeb ffurfiol rhwng yr Asiant a’r Undeb Cartref penodol sy’n gyfrifol am y cofrestriad.

  • Ffurflen gais wedi ei chwblhau ar lein(ar gael isod).
  • Cadarnhad o Brawf wedi ei Gwblhau ar lein. Gallwch gwblhau eich arholiad unwaith i chi dderbyn sêl bendith a chadarnhad yr Undeb a phan fo’r Undeb honno wedi derbyn y taliad perthnasol o £500 trwy BACS gyda’r cyfeirnod AGENTAPP.
  • Mae copïau o Dystysgrifau World Rugby yn cadarnhau cwblhau’r cyrsiau -Cadwch Rygbi’n Lân a Pheidiwch â Chamsefyll(Keep Rugby Onside) ar gael yma yn adran Gwarchod y Gêm. Mae’r ddogfen Rheoli Cyfergyd i’r Cyhoedd ar gael yn yr adran Llesiant Chwaraewyr.
Personal Details / Manylion Personol

You are currently logged in as . If this is not you please click here to logout before filling in this form.

Registration Pending

We already have a pending registration for the email address which you supplied.

Please be advised that all registrations must be manually authorised in order to maintain the integrity of our database, as many website registrants already exist on our systems, from their previous involvement within Welsh Rugby.

You will receive a confirmation email with your login password as soon as our administrators have authorised you.

If you think there may be a problem with your registration please contact coaching@wru.co.uk .Sorry you must be 16 or over to register

What's this for? / Beth mae hwn ar gyfer?
What's this for? / Beth mae hwn ar gyfer?

Important Medical Guidance

Please note it is your responsibility to notify the club, club officials, and/or coaches of any medical conditions which may inhibit your participation in rugby.

If yes...

How would you best describe your impairment? Please tick all the boxes that apply to you.

Accepted Filetypes: .jpg, .png, .jpeg

Personal Contact Information / Manylion Cyswllt Personol
Company Contact Information / Manylion Cyswllt Cwmni
Please note that this information may be used to undertake a Disqualified Directors Search and a Companies House Search.
Employment & Background Details / Manylion Cyflogaeth a Chefndir
Roles / Swyddogaethau

Roles / Swyddogaethau

To register as a referee for a specific club you must first gain a WRU referee qualification. You can continue to register as a referee now but will not be given active status until you complete a referee course.


Do you hold a WRU refereeing qualification? / A oes gennych gymhwyster dyfarnu URC?

To register as a referee for a specific club you must first gain a WRU referee qualification. You can continue to register as a referee now but will not be given active status until you complete a referee course.

Coaching Status / Statws Hyfforddi

Please indicate what your current coaching status is. You will be able to update this later if your coaching status changes.
Nodwch beth yw eich statws hyfforddi presennol. Byddwch yn gallu diweddaru hwn yn nes ymlaen os bydd eich statws hyfforddi yn newid.

Please indicate you are active if you are currently actively coaching for a club or organisation
Nodwch eich bod yn weithredol os ydych yn hyfforddi ar gyfer clwb neu sefydliad ar hyn o bryd

Please indicate you are unattached if you are active as a coach but not currently attached to a specific club or organisation
Nodwch eich bod yn rhydd os ydych yn weithredol fel hyfforddwr ond ddim yn gysylltiedig ag unrhyw glwb neu sefydliad penodol

Please indicate you are non active if you are not currently coaching
Nodwch eich bod Ddim yn Weithredol os nad ydych yn hyfforddi ar hyn o bryd


My commitments


Type of organisation


Select organisation

Select commitment


Referee Status

Please indicate what your current referee status is. You will be able to update this later if your referee status changes.

Please indicate you are active if you are currently actively refereeing for a club or organisation

Please indicate you are unattached if you are active as a referee but not currently attached to a specific club or organisation

Please indicate you are non active if you are not currently refereeing


My commitments

You have no referee commitments listed. Please add your referee commitments if you are currently attached to a club


Type of organisation


Select organisation

Select commitment


Team Manager Status

My commitments

You have no team manager commitments listed. Please add your team manager commitments if you are currently attached to a club

Select Club

Select commitment


First Aider Status

My commitments

You have no referee commitments listed. Please add your team manager commitments if you are currently attached to a club

Type of organisation


Select organisation

Select commitment


Club Operations Manager Status

My commitments

You have Club Operations Manager commitments listed. Please add your Club Operations Manager commitments if you are currently attached to a club

Select organisation


Club Chair Status

My commitments

You have Club Chair commitments listed. Please add your Club Chair commitments if you are currently attached to a club

Select organisation


Club Secretary Status

My commitments

You have Club Secretary commitments listed. Please add your Club Secretary commitments if you are currently attached to a club

Select organisation


Club Treasurer Status

My commitments

You have Club Treasurer commitments listed. Please add your Club Treasurer commitments if you are currently attached to a club

Select organisation


Club Safeguarding Officer Status

My commitments

You have Club Safeguarding Officer commitments listed. Please add your Club Safeguarding Officer commitments if you are currently attached to a club

Select organisation


Other sports / Chwaraeon eraill

Do you hold any coaching qualifications in other sports? / A oes gennych unrhyw gymwysterau hyfforddi mewn chwaraeon eraill?

Add More
Coaching Region / Rhanbarth Hyfforddi
Additional Information / Gwybodaeth Ychwanegol

There are problems with the form. Please correct all issues before submitting / ! Mae problemau gyda’r ffurflen. Cywirwch bob mater cyn ei chyflwyno:

Please note the following warnings and make sure you are satisfied before submitting:

Terms and Conditions / Telerau ac Amodau

By registering on the Coaching Locker, you are confirming that all information supplied is a true account of your personal details and can be used by the WRU Coach development team to (i) monitor and analyse their workforce data and to (ii) provide opportunities for individual communication. All information supplied will remain confidential and not shared with any third party organisations.

Trwy gofrestru ar Coaching Locker, rydych yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth a roddwyd yn gyfrif cywir o’ch manylion personol ac y gellir ei defnyddio gan dîm datblygu Hyfforddwyr URC (i) i fonitro a dadansoddi data gweithlu a (ii) i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cyfathrebu unigol. Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn gyfrinachol ac ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau trydydd parti.

Please tick here if you would like to receive promotional marketing messages from the WRU from time to time, in accordance with our Privacy Notice

Ticiwch yma os hoffech dderbyn negeseuon marchnata gan URC o bryd i’w gilydd, yn unol â’n Hysbysiad Preifatrwydd

Please tick here if you would like to receive promotional marketing messages sent on behalf of the WRU's Partners and Sponsors from time to time, in accordance with our Privacy Notice

Ticiwch yma os hoffech dderbyn negeseuon marchnata a anfonir ar ran Partneriaid a Noddwyr URC o bryd i’w gilydd, yn unol â’n Hysbysiad Preifatrwydd

We are committed to protecting the personal data we hold about you. In proceeding with your registration, you agree that we may contact you from time to time in relation to game administration matters. Our privacy policy sets out how your personal data will be handled - if you'd like to see our privacy policy click here.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu’r data personol sydd gennym amdanoch chi. Wrth barhau â’ch cofrestriad, rydych yn cytuno ein bod yn gallu cysylltu â chi o bryd i’w gilydd mewn perthynas â materion gweinyddu’r gêm. Mae ein polisi preifatrwydd yn nodi sut bydd eich data personol yn cael ei drin – os hoffech weld ein polisi preifatrwydd cliciwch yma.